Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia „OKO – Oblicza Kłodawskich Okolic”

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie „OKO – Oblicza Kłodawskich Okolic”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, apolityczną i demokratyczną.
 3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej ”OKO”.

§2

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Kłodawie.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem gminy Kłodawa i województwa lubuskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.

§7

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§8

Celem stowarzyszenia jest:

 1. animacja i edukacja kulturalna,
 2. działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 3. działania na rzecz zdrowia emocjonalnego dzieci i młodzieży,
 4. działania na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej,
 5. działania na rzecz zwiększenia dostępności do kultury wysokiej,
 6. ograniczanie negatywnego wpływu kultury masowej i mass mediów,
 7. wspieranie międzynarodowej wymiany twórców i animatorów,
 8. działania na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego, popularyzacja idei społeczeństwa multikulturowego,
 9. działania na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji, promocja kultury polskiej w kraju i za granicą,
 10. propagowanie czynnego i twórczego sposobu życia mieszkańców społeczności lokalnej w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością
 11. działania na rzecz wspierania rozwoju społeczności wiejskich,
 12. działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 13. działania na rzecz zdrowego trybu życia,
 14. propagowanie i organizowanie działań z obszaru rekreacji, turystyki, rybołówstwa oraz sportu i kultury fizycznej,
 15. wspieranie działań organizacji, instytucji lokalnych oraz obywateli działających w obszarze kultury, edukacji, samorządności, pomocy społecznej i ochrony środowiska,
 16. aktywowanie społeczności, zamieszkujących obszary zależne od rybactwa,
 17. działalność na rzecz rozwoju sektora rybactwa i akwakultury,
 18. prowadzenie działań na rzecz integracji i aktywizacji grup społecznych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 19. działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 20. działania na rzecz profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 21. działania na rzecz integracji państw europejskich,
 22. prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe,
 23. zawieranie partnerstw o charakterze lokalnym, ponadlokalnym i zagranicznym,
 24. inne działania na rzecz kultury i edukacji.

 

 

 §9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w formie nieodpłatnej w zakresie:

 1. podejmowania inicjatyw, wspierających twórczość,
 2. organizowania warsztatów i zajęć twórczych,
 3. promocji i organizacji wolontariatu,
 4. propagowania i organizowania wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
 5. organizowania konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 6. organizowania imprez okolicznościowych i kulturalnych, konkursów, spektakli teatralnych, spotkań autorskich, festiwali artystycznych,
 7. działalności wydawniczej,
 8. udzielania wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom oraz innym podmiotom, prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi,
 9. przyznawania stypendiów,
 10. współpracy w zakresie opisanym powyżej z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, organizacjami społecznymi, instytucjami oświatowo-wychowawczymi, opiekuńczymi i kulturalnymi,
 11. innych działań, sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji.

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w formie działalności odpłatnej w zakresie:

 1. podejmowania inicjatyw wspierających twórczość,
 2. organizowania warsztatów i zajęć twórczych,
 3. promocji i organizacji wolontariatu,
 4. propagowania i organizowania wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
 5. organizowania konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 6. organizowania imprez okolicznościowych i kulturalnych, konkursów, spektakli teatralnych, spotkań autorskich, festiwali artystycznych,
 7. działalności wydawniczej,
 8. udzielania wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom i innym podmiotom, prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi,
 9. przyznawania stypendiów,
 10. współpracy w zakresie opisanym powyżej z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, organizacjami społecznymi, instytucjami oświatowo-wychowawczymi, opiekuńczymi i  kulturalnymi,
 11. innych działań, sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji.

§11

Stowarzyszenie w celu realizacji swych celów statutowych może powoływać inne organizacje.

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 

§12

 1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletni oraz małoletni powyżej 16 lat obywatele Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Członkami wspierającymi mogą być pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej, cudzoziemcy jak i osoby prawne, deklarujący pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§13

 1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przez powołanie kandydata przez Zarząd w drodze uchwały, podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji na podstawie rekomendacji przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu, podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 

§14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

 §15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. czynnego popierania celów Stowarzyszenia i brania udziału w wypełnianiu jego zadań,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
 5. regularnego opłacania składek.

§16

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym, posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3.Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem.

 1. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 3. wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

§18

Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.§20
 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.§21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§22

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lata z wyjątkiem pierwszej kadencji, która będzie trwała 3 lata.

 

Walne Zebranie Członków

§23

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 5 lat, jako sprawozdawczo-wyborcze (z wyjątkiem pierwszej kadencji), zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków, uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 30 minut później tego samego dnia, ale nie później niż w ciągu miesiąca – jego uchwały są ważne bez względu na liczbę uczestników.
 4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 7. z własnej inicjatywy,
 8. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 9. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. §24

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 11. wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów.

Odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

Zarząd

§25

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 osób,
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.           §26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. tworzenie stanowisk funkcyjnych w Stowarzyszeniu, powoływanie i odwoływanie osób je piastujących oraz określenie zakresu ich zadań i kompetencji;
 9. określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 10. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów.

 

Komisja Rewizyjna

§27

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób powołanych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 4. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

§28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§29

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 2. składki członkowskie,
 3. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
 4. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 5. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 6. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
 7. przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 8. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Sposób reprezentacji

§30

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, działających łącznie.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§31

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§32

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.